Foreningen

I bestyrelsen for Musikskolen for Voksne er valgt:

 

 • Bodil Nielsen (formand)
  kratbolet@gmail.com     
 • Marianne Eriksen (kasserer og daglig leder) pianistinden@gmail.com
 • Carina Blois 
 • Catarina Bosæus
 • Else Marie Grand 
 • Annette Folsach (suppleant)

Vi er en aftenskole i Odder,
tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund

Vedtægter for Musikskolen For Voksne

Vedtægter for Musikskolen for Voksne:

 

 • 1 Navn og hjemsted

Musikskolen for Voksne har hjemsted i Odder Kommune.

 

 • 2 Formål

Musikskolen for Voksne har til formål at forestå almennyttig, folkeoplysende voksenundervisning, overvejende af kulturel og musisk karakter, herunder etablere instrumentalundervisning, kor og sammenspil under gældende love. Med udgangspunkt i undervisningen er formålet endvidere at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evner og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

Musikskolen for Voksne er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund og er partipolitisk uafhængig.

 

 • 3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver person over 18 år, der kan gå ind for foreningens formål. Ind- og udmeldelse sker skriftligt til foreningen.

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden d. 1.april. Medlemmer  indkaldes via mail. Alle medlemmer, som senest 14 dage forinden årsmødet er indmeldt i foreningen, har møde- og stemmeret.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 3 i ulige år og 2 i lige år.

Samtidig vælges 2 bestyrelsessuppleanter.

 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før årsmødet.

Beslutninger vedtages ved alm. stemmeflerhed.

 

 • 5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinært generalforsamling kan af­holdes, når bestyrelsen finder det nødven­digt, og skal afholdes, når mindst en tred­jedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for for­manden. Generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmod­ningen.

Indkaldelse sker skriftligt med to ugers varsel med angivelse af motiveret dags­orden.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtigt uden hensyn til antal fremmødte.

 

 

 • 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 på generalforsamlingen valgte medlemmer og evt. en deltagerrepræsentant. Sidstnævnte deltager på lige vilkår som den øvrige bestyrelse.

Skolens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og har det overordnede ansvar over for de bevilgende myndigheder og foreningen som helhed.

 

Bestyrelsen ansætter den daglige leder i henhold til gældende lov og regler.

Lederen ansætter lærerne i henhold til gældende lov og regler.

 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og det indkaldes med mindst 7 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.

2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Begæringen skal være skriftlig og indeholde forslag til dagsorden.

Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig. Når mindst halvdelen er til stede.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

 • 7 Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor

 

 • 8 Tegningsret og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og et be­styrelsesmedlem i forening. Ved forman­dens forfald, tegnes foreningen af næstformanden og to bestyrelsesmedlem­mer i forening. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom samt un­derskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue. Be­styrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller an­den tilsvarende lovgivning i tilfælde, hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undladel­se, der kan tilregnes bestyrelsesmedlem­merne som forsætlig eller uagtsom.

 

 • 9 Vedtægter

Foreningens vedtægter fastsættes af generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslaget skal være udsendt sammen med dagsordenen.

Vedtægterne fremsendes til Odder Kommune og Dansk Oplysnings Forbund.

 

 • 10 Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen. Opløsningen skal endeligt vedtages med 2/3 flertal på en efterfølgende ekstraordinært generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger efter den første.
  Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en almennyttig forening indenfor musiklivet i Odder Kommune efter den sidste generalforsamlings beslutning.
  Ved planer om opløsning skal dagsorden herom også tilgå Dansk Oplysnings Forbund af hensyn til overholdelse af formalia omkring foreningens lukning.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling d. 27/5 2021

Oversigt - Fag & kurser på Musikskolen for Voksne

Cello

Guitar

Klarinet

Klaver

Violin & bratch

Tværfløjte

Big Band

Kammermusik

Kor

Sang